Kotiravimo biržoje informacija
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10301822,70 eurai
Vienos akcijos nominali vertė  0,26 euro 
 
Emisijos duomenys
ISIN kodas
LT0000109274 
Trumpinys
SNG1L 
Sąrašas/segmentas 
BALTIC SECONDARY LIST 
Issuer 
Snaigė (SNG)
Nominali vertė
0,26 EUR
Emisijos dydis (vnt.)
39 622 395
Listinguojamos emisijos dydis (vnt.)
39 622 395
Listingavimo pradžios data
1998.04.14