Informacija akcininkams
 
2012-03-22
Snaigė AB valdybos nuomonė apie paskelbtą privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą supirkti bendrovės akcijas
Snaigė AB valdyba, susipažinusi su jai oficialaus siūlymo teikėjos UAB „Vaidana“ pateikta privalomo nekonkurencinio siūlymo medžiaga, savo 2012 m. kovo 21 d. posėdyje priėmė šį pareiškimą - atsisiųti
 
2012 m. kovo 15 d.
Snaigė AB gavo bendrovės akcininko UAB „VAIDANA“ pranešimą, kad 2012 m. kovo 15 d. Lietuvos bankas patvirtino privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Snaigė AB akcijas cirkuliarą - atsisiųsti

Oficialaus siūlymo kaina yra 0,54 EUR (penkiasdešimt keturi euro centai) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės (vertybinių popierių ISIN kodas LT0000109274) Snaigė AB akciją. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2012 m. kovo 21 d., pabaiga – 2012 m. gegužės 29 d.

 
2011-02-11
AB "Snaigė“ (juridinio asmens kodas 249664610, registruotos buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, Lietuvos Respublika) informuoja, kad bendrovės įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas nuo 2011 vasario 17 d. bus AB Šiaulių bankas.
Vertybinių popierių klausimais AB „Snaigė“ išleistų vertybinių popierių savininkai turėtų kreiptis į AB Šiaulių banko skyrius. Skyrių adresus galima rasti banko tinklalapyje adresu www.sb.lt
 
2010-05-05
Eilinio akcininko susirinkimo įvykusio 2010 m. balandžio 29 d. balsavimo rezultatai:
Bendras išleistu akcijų skaičius 30 735 715 vnt.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius 30 735 715 vnt.
Iš anksto gauta 4 (keturi) galiojantys bendrieji balsavimo raštu biuleteniai.
Negaliojančių bendrųjų balsavimo biuletenių nebuvo gauta.
Kartu su balsavimo raštu biuleteniais gauta 3 (trys) galiojantys įgaliojimai.
Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta.
Susirinkime atstovaujama 15 723 758 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, tai sudaro 51,16% visų balsavimo teisę turinčių akcijų, tame skaičiuje:
• iš anksto gauta bendrųjų balsavimo biuletenių 15 723 758 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms.
• asmeniškai dalyvaujančių susirinkime akcininkų nebuvo.
Kvorumas yra.
Pagal iš anksto gautus bendrųjų balsavimo biuletenių balsus priimti visi paskelbti darbotvarkėje klausimų sprendimai.
 
2010-04-07 
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 22 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. balandžio 22 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Snaigė“ akcijų.
Teisių apskaitos diena 2010 m. gegužės 13 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 1,2,3 ir 4 punktuose nurodytas turtines teises turės akcininkai, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po sprendimo, susijusio su akcininkų turtinėmis teisėmis priėmimo dienos, priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai.
Eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu snaige@snaige.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytus (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 14 darbo dienos pabaigos (16 val. 30 min.). Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti papildomus narius į bendrovės valdybos narius bei audito įmonę.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu snaige@snaige.lt arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytus (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 26 darbo dienos pabaigos (16 val. 30 min.).
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu, elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu snaige@snaige.lt; rasa.balciunaite@snaige.lt, faksu 8-315-56-207 arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytuje (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos (16 val. 30 min.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
 
2010-03-15
Neeilinio akcininko susirinkimo įvykusio 2010 m.  kovo 5 d. balsavimo rezultatai:
Bendras išleistu akcijų skaičius 27 827 365 vnt.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius 27 827 365 vnt.
Iš anksto gauta 4 (keturi) galiojantys bendrieji balsavimo raštu biuleteniai.
Negaliojančių bendrųjų balsavimo biuletenių nebuvo gauta.
Kartu su balsavimo raštu biuleteniais gauta 3 (trys) galiojantys įgaliojimai.
Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta.
Susirinkime atstovaujama 15 204 527 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, tai sudaro 54,64% visų balsavimo teisę turinčių akcijų, tame skaičiuje:
·         iš anksto gauta bendrųjų balsavimo biuletenių 15 204 527 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms.
·         asmeniškai dalyvaujančių susirinkime akcininkų nebuvo.
Kvorumas yra.
Akcininkai balsuodami raštu priėmė sprendimus visais darbotvarkės klausimais (pritarė AB „Snaigė“ valdybos pasiūlytiems sprendimų projektams).